Regulamin sklepu internetowego

artbylili.pl

WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowydziałający pod adresem www.artbylili.pl(zwany dalej Sklepem) jest własnością firmy (zwanej dalej Sprzedającym) Pracownia Rękodzieła Art by Lili Liliana Warejko, prowadzącej działalność na terenie Rzeczypospolitej i wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl)

  Adres firmy: 11-go Listopada 50, 43-300 Bielsko-Biała

  NIP: 547 127 66 90, REGON: 361388964

  Konto bankowe: Deutsche Bank Polska S.A. 83 1910 1048 2512 0006 9853 0001

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego i jest udostępniany nieodpłatnie na stronie www.artbylili.pl, odnosi się zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców (zwanych dalej Kupującymi) za wyjątkiem zapisów skierowanych wyłącznie do Konsumentów.

 3. Kupujący mogą komunikować się ze Sprzedającym za pomocą poczty elektronicznej artbylili@hotmail.com pisemnie (adres do korespondencji w punkcie 1 niniejszego Regulaminu) lub telefonicznie 607 318 459.

USŁUGI śWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedającego polegają na umożliwieniu Kupującym założenia konta użytkownika, które pozwala wielokrotnie logować się na stronie Sklepu i korzystać z zasobów Sklepu, co wiąże się z wypełnieniem formularza zawierającego: imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej i nr telefonu kontaktowego. Kupujący w każdej chwili może zażądać od Sprzedającego usunięcia konta użytkownika.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedającego polegają także na udostępnieniu Kupującym możliwości składania zamówień na Produkty, czyli przedmioty prezentowane w Sklepie, które zostały zaprojektowane i wykonane własnoręcznie przez Sprzedającego, w pojedynczych egzemplarzach lub krótkich seriach, są zawsze nowe i nieuszkodzone i pozostają własnością intelektualną Sprzedającego. Produkty te ponadto zostały zaopatrzone znakiem wodnym Sprzedającego, który jest jego właścicielem i zastrzega sobie prawo nieudostępniania ich osobom trzecim bez pisemnej zgody.

 3. Do skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną niezbędny jest komputer, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (Mozilla, Firefox, Google Chrom, Internet Explorer) a także aktywne konto poczty elektronicznej.

 4. Sprzedający przestrzega przed zagrożeniami płynącymi z korzystania z sieci Internet (ingerencja osób trzecich, wirusy komputerowe, spam) i zaleca zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania, chroniącego urządzenia użytkownika przed niechcianymi i groźnymi zdarzeniami.

 5. Kupujący i odwiedzający Sklep zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego prawa i do powstrzymania się od działań nielegalnych, mających wpływ na zawartość Sklepu i jego elementów technicznych.

 6. Zamówienia składanew Sklepie www.artbylili.pl przyjmowane są przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu i są oświadczeniem woli Kupującego. Zamówienia określają jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce dostarczenia zamówienia. Zawarcie UMOWY kupna-sprzedaży następuje w chwili złożenia Zamówienia i pociąga za sobą OBOWIĄZEK ZAPŁATY . Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego są w języku polskim.

 7. O poprawności procedury Zamówienia decydują: zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja; Podanie prawidłowych danych adresowych; Wybór Produktów i użycie przycisku ”dodaj do koszyka”; Po zakończeniu zakupów użycie przycisku „przejdź do realizacji zamówienia”; Wybór dostawy; Wybór sposobu zapłaty.

 8. Na koniec procedury Zamawiania, Kupujący otrzyma na podany przez siebie adres e-mail informacje o szczegółach Zamówienia, informacje potrzebne do zapłaty przelewem bankowym oraz formularz odstąpienia od umowy wraz z instrukcją. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna jest potwierdzeniem zawarcia umowy kupna na odległość.

 9. Płacąc za zamówienia prosimy o podanie numeru zamówienia.

 10. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) a ceny Produktów w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych PLN i nie zawierają kosztów dostawy. Sprzedający wystawia i wysyła do Kupującego wraz z zamówieniem dokument potwierdzający zdarzenie gospodarcze w formie Dowodu Sprzedaży lub Fakturę na życzenie Kupującego.

 11. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty od Kupującego na koncie bankowym Sprzedającego (średnio1-3 dni robocze), o czym Kupujący będzie poinformowany w odrębnej korespondencji na adres e-mail.

 12. Dostawa Zamówień do Kupującego jest odpłatna i następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej. Szczegóły kosztów dostawy znajdują się pod adresem

  artbylili.pl/content/1-dostawa

REKLAMACJE

 1. Sprzedający dostarcza Kupującym Produkty bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Mimo to, gdy Kupujący stwierdzi wadliwość kupionych Produktów, przysługuje mu uprawnienie wymienione w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dziennik Ustaw 2014r. poz.121 z późniejszymi zmianami) art.556 i kolejne. Kupujący może złożyć reklamację pisemnie na adres siedziby firmy prowadzącej Sklep internetowy Pracownia Rękodzieła Art by Lili Liliana Warejko, Podleśna 30, 43-300 Bielsko-Biała lub na adres poczty elektronicznej artbylili@hotmail.com Zaleca się Kupującemu, by opisał przedmiot reklamacji, rodzaj i datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z treścią umowy kupna lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz danych kontaktowych składającego reklamację, dla przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji. Zalecenia te nie są obowiązkiem Kupującego a jedynie sugestią. Reklamacja o innej treści także będzie rozpatrywana. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, iż reklamacja została uznana za uzasadnioną. W sytuacjach, gdy do ustosunkowania się do reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi (Art.561 KC) niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedającego, Kupujący będzie obowiązany do dostarczenia Produktu na koszt Sprzedającego na adres Pracownia Rękodzieła Art by Lili Liliana Warejko, 11-go Listopada 50, 43-300 Bielsko-Biała.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:

Tylko bezpośredniego kosztu zwrotu rzeczy

 Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy do Sprzedającego inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  

Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który jest załącznikiem do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub skorzystać ze wzoru zamieszczonego w niniejszej instrukcji.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Przedmiot wykonany na jego specjalne zamówienie.

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna ni z przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres Sklepu internetowego: Pracownia Rękodzieła Art by Lili Liliana Warejko, 11-go Listopada 50, 43-300 Bielsko-Biała) o swojej decyzji w drodze jednorazowego oświadczenia, np. pismo wysłane pocztą lub na adres poczty elektronicznej artbylili@hotmail.com

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, lecz nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia rzeczy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez nasz Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później, niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystanie z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:

 

Pracownia Rękodzieła Art by Lili

Liliana Warejko

Ul. 11-go Listopada 50, 43-300 Bielsko-Biała

              

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Data zawarcia umowy ……………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta ……………………………………………….

(tylko, jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Jeżeli Sprzedający nie uznał reklamacji konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 2. Konsument ma możliwość zwrócenia się do Inspekcji Handlowej (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej), gdziewojewódzki inspektor może na wniosek konsumenta wszcząć postępowanie mediacyjne, którego celem będzie polubowne zakończenie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.

 3. Konsument ma możliwość zwrócenia się do stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. Regulamin w/w organizacji określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. (Dziennik Ustaw 2001, nr 113, poz. 1214)

 4. Konsument może szczegółów pozasądowych rozstrzygnięć sporów cywilnoprawnych szukać w siedzibach oraz na stronach internetowych Powiatowych i Miejskich Rzeczników Konsumentów, np. Miejski i Powiatowy Rzecznik Konsumentów, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, infolinia Konsumencka tel. 800 007 707, http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5372&ident=4901

 5. Konsument może szczegółów pozasądowych rozstrzygnięć sporów cywilnoprawnych szukać także na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage,

 6. Jest to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem na szczeblu unijnym ODR, gdzie we wszystkich językach UE można zasięgnąć informacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedający oświadcza, że przetwarza dane osobowe Kupujących wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie udostępnia ich osobom trzecim. Kupujący podają te dane dobrowolnie i mają prawo do ich wglądu, zmiany, uzupełnienia oraz usunięcia danych. Administratorem danych jest właściciel Sklepu internetowego Pracownia Rękodzieła Art by Lili Liliana Warejko (punkt 1 regulaminu).

 2. Regulamin sklepu internetowego www.artbylili.pl obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 i może ulec zmianie, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Zmiany w żaden sposób nie będą naruszać praw Kupujących, nabytych przed dniem wejścia ich w życie.